Περιβάλλον


Ολοι μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε το περιββάλον της πόλης.
Παιδεία


Γιατί και η υγιεινή και η καθαριότητα είναι θέμα παιδείας.
Καθαριότητα


Βοηθάμε όλοι μαζί και διατηρούμε την πόλη καθαρή.
Ενημερώσεις


Τελευταίες ενημερώσεις.


[colibri_loop query=”true” no_posts_found_text=”No posts found” posts=”4″ filter_categories=”” filter_tags=”” filter_authors=”” order_by=”date” order_type=”null”]%5Bcolibri_item_template%5D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20%20%20%20class=%22h-column%20h-column-container%20d-flex%20h-col-lg-6%20h-col-md-12%20h-col-12%20%5Bcolibri_post_class%5D%20masonry-item%20style-308-outer%20style-local-82-c20-outer%22%20%20%3E%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2282-c20%22%20class=%22d-flex%20h-flex-basis%20h-column__inner%20h-px-lg-0%20h-px-md-0%20h-px-0%20v-inner-lg-0%20v-inner-md-0%20v-inner-0%20style-308%20style-local-82-c20%20position-relative%22%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20%20class=%22w-100%20h-y-container%20h-column__content%20h-column__v-align%20flex-basis-100%20align-self-lg-start%20align-self-md-start%20align-self-start%22%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2282-c21%22%20class=%22h-row-container%20gutters-row-lg-0%20gutters-row-md-0%20gutters-row-0%20gutters-row-v-lg-0%20gutters-row-v-md-0%20gutters-row-v-0%20style-309%20style-local-82-c21%20h-overflow-hidden%20position-relative%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20class=%22h-row%20justify-content-lg-center%20justify-content-md-center%20justify-content-center%20align-items-lg-stretch%20align-items-md-stretch%20align-items-stretch%20gutters-col-lg-0%20gutters-col-md-0%20gutters-col-0%20gutters-col-v-lg-0%20gutters-col-v-md-0%20gutters-col-v-0%22%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20%20%20class=%22h-column%20h-column-container%20d-flex%20h-col-lg-auto%20h-col-md-auto%20h-col-auto%20style-310-outer%20style-local-82-c22-outer%22%20%20%3E%3Cdiv%20%20data-colibri-id=%2282-c22%22%20class=%22d-flex%20h-flex-basis%20h-column__inner%20h-px-lg-0%20h-px-md-0%20h-px-0%20v-inner-lg-0%20v-inner-md-0%20v-inner-0%20style-310%20style-local-82-c22%20position-relative%22%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20class=%22w-100%20h-y-container%20h-column__content%20h-column__v-align%20flex-basis-100%20align-self-lg-start%20align-self-md-start%20align-self-start%22%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20%20%20data-href=%22%5Bcolibri_post_link%5D%22%20data-colibri-component=%22link%22%20%20data-colibri-id=%2282-c23%22%20class=%22colibri-post-thumbnail%20%5Bcolibri_post_thumbnail_classes%5D%20colibri-post-thumbnail-has-placeholder%20style-311%20style-local-82-c23%20h-overflow-hidden%20position-relative%20h-element%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20%20%20class=%22h-global-transition-all%20colibri-post-thumbnail-shortcode%20style-dynamic-82-c23-height%22%3E%5Bcolibri_post_thumbnail%20link=%22true%22%5D%3C/div%3E%20%3Cdiv%20%20class=%22colibri-post-thumbnail-content%20align-items-lg-center%20align-items-md-center%20align-items-center%20flex-basis-100%22%3E%3Cdiv%20%20class=%22w-100%20h-y-container%22%3E%3C!—-%3E%20%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20%20%20class=%22h-column%20h-column-container%20d-flex%20h-col-lg-auto%20h-col-md-auto%20h-col-auto%20style-312-outer%20style-local-82-c24-outer%22%20%20%3E%3Cdiv%20%20data-colibri-id=%2282-c24%22%20class=%22d-flex%20h-flex-basis%20h-column__inner%20h-px-lg-3%20h-px-md-3%20h-px-3%20v-inner-lg-3%20v-inner-md-3%20v-inner-3%20style-312%20style-local-82-c24%20position-relative%22%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20class=%22w-100%20h-y-container%20h-column__content%20h-column__v-align%20flex-basis-100%20align-self-lg-start%20align-self-md-start%20align-self-start%22%3E%3C!—-%3E%20%5Bcolibri_layout_wrapper%20name=%22categories_container%22%5D%3Cdiv%20%20%20%20data-colibri-id=%2282-c25%22%20class=%22h-row-container%20gutters-row-lg-0%20gutters-row-md-0%20gutters-row-0%20gutters-row-v-lg-0%20gutters-row-v-md-0%20gutters-row-v-0%20style-313%20style-local-82-c25%20position-relative%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20%20class=%22h-row%20justify-content-lg-center%20justify-content-md-center%20justify-content-center%20align-items-lg-stretch%20align-items-md-stretch%20align-items-stretch%20gutters-col-lg-0%20gutters-col-md-0%20gutters-col-0%20gutters-col-v-lg-0%20gutters-col-v-md-0%20gutters-col-v-0%22%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20%20%20class=%22h-column%20h-column-container%20d-flex%20h-col-lg-auto%20h-col-md-auto%20h-col-auto%20style-314-outer%20style-local-82-c26-outer%22%20%20%20%3E%3Cdiv%20%20data-colibri-id=%2282-c26%22%20class=%22d-flex%20h-flex-basis%20h-column__inner%20h-px-lg-0%20h-px-md-0%20h-px-0%20v-inner-lg-0%20v-inner-md-0%20v-inner-0%20style-314%20style-local-82-c26%20position-relative%22%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20class=%22w-100%20h-y-container%20h-column__content%20h-column__v-align%20flex-basis-auto%20align-self-lg-start%20align-self-md-start%20align-self-start%22%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2282-c27%22%20class=%22h-text%20h-text-component%20style-315%20style-local-82-c27%20position-relative%20h-element%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20class=%22%22%3E%3Cp%3ECategories:%3C/p%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20%20%20class=%22h-column%20h-column-container%20d-flex%20h-col-lg%20h-col-md%20h-col%20style-316-outer%20style-local-82-c28-outer%22%20%20%20%3E%3Cdiv%20%20data-colibri-id=%2282-c28%22%20class=%22d-flex%20h-flex-basis%20h-column__inner%20h-px-lg-0%20h-px-md-0%20h-px-0%20v-inner-lg-0%20v-inner-md-0%20v-inner-0%20style-316%20style-local-82-c28%20position-relative%22%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20class=%22w-100%20h-y-container%20h-column__content%20h-column__v-align%20flex-basis-100%20align-self-lg-start%20align-self-md-start%20align-self-start%22%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2282-c29%22%20class=%22h-blog-categories%20style-317%20style-local-82-c29%20position-relative%20h-element%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20%20class=%22h-global-transition-all%22%3E%5Bcolibri_post_categories%20prefix=%22%22%5D%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%5B/colibri_layout_wrapper%5D%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2282-c30%22%20class=%22h-blog-title%20style-318%20style-local-82-c30%20position-relative%20h-element%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20%20class=%22h-global-transition-all%22%3E%5Bcolibri_post_title%20heading_type=%22h4%22%20classes=%22colibri-word-wrap%22%5D%3C/div%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2282-c31%22%20class=%22h-blog-meta%20style-319%20style-local-82-c31%20position-relative%20h-element%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20name=%221%22%20class=%22metadata-item%22%3E%3C!—-%3E%20%3Ca%20href=%22%5Bcolibri_post_meta_author_url%5D%22%3E%3C!—-%3E%5Bcolibri_post_meta_author_content%5D%3C/a%3E%20%3Cspan%20class=%22meta-separator%22%3E%7C%3C/span%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20name=%222%22%20class=%22metadata-item%22%3E%3C!—-%3E%20%3Ca%20href=%22%5Bcolibri_post_meta_date_url%5D%22%3E%3C!—-%3E%5Bcolibri_post_meta_date_content%20date_format=%22F%20j,%20Y%22%5D%3C/a%3E%3C/div%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2282-c32%22%20class=%22style-320%20style-local-82-c32%20position-relative%20h-element%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20%20class=%22h-global-transition-all%22%3E%5Bcolibri_post_excerpt%20max_length=%2213%22%5D%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%0A%20%20%20%20%20%20%5B/colibri_item_template%5D%0A%20%20%20%20%20%20[/colibri_loop]


Επικοινωνία!

[colibri_contact_form use_shortcode_style=”0″ shortcode=”JTVCY29udGFjdC1mb3JtLTclMjBpZCUzRCUyMjEzMCUyMiUyMHRpdGxlJTNEJTIyJUNFJUE2JUNGJThDJUNGJTgxJUNFJUJDJUNFJUIxJTIwJUNFJUI1JUNGJTgwJUNFJUI5JUNFJUJBJUNFJUJGJUNFJUI5JUNFJUJEJUNGJTg5JUNFJUJEJUNFJUFGJUNFJUIxJUNGJTgyJTIwMSUyMiU1RA==”]